Resum de projectes que mostren les possibilitats  de programar amb SCRATCH: